Intellectueel Eigendom, Octrooien

Patent pending, of patented vermelden op een product: wanneer en hoe doe je dat?

Frits van Houtum

Frits van Houtum

f.vanhoutum@lioc.nl

Met enige regelmaat komt de vraag naar voren of het is toegestaan om op een product te vermelden dat daarop een octrooi (patent) rust of dat daarvoor een octrooi (patent) werd aangevraagd. Vaak wordt daarvoor de aanduiding “Patented”, “Patent Pending” of woorden van vergelijkbare strekking vermeld. Dit fenomeen wordt in het octrooirecht “marking” genoemd. Het is goed om te bedenken dat de regelgeving hieromtrent van land tot land verschilt. In een concrete situatie is het dus beslist verstandig om de betreffende regelgeving erop na te slaan en in acht te nemen. Niettemin geven wij hieronder een aantal richtlijnen om alvast enig houvast te bieden.

Doel van marking

De eerste vraag die zich aandient is waarom marking van belang zou kunnen zijn. U heeft een octrooi of een octrooi aangevraagd en wenst natuurlijk dat anderen dat zullen respecteren. In dat geval gaat van een vermelding op of bij het product vanzelfsprekend al een preventieve werking uit. Hoewel het betreffende octrooi of de betreffende octrooiaanvrage gewoonlijk zal zijn gepubliceerd, leest niet iedereen alles. Door op of bij het product aan te geven dat het product onder bescherming is gesteld, of dat daarvoor een aanvrage werd ingediend, wordt in dat opzicht alle twijfel weggenomen en reeds daardoor een potentiele inbreukmaker gewaarschuwd.

Als houder van een octrooi (patent) kunt u van een inbreukmaker in de eerste plaats staking van de inbreukmakende activiteiten vorderen. In het algemeen zal de octrooiwetgeving daarnaast ook voorzien in ene mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Daaraan wordt dan wel vaak de eis gesteld dat de inbreukmaker wist dat hij inbreuk pleegde. Met name in Angelsaksische landen zoals de VS en het VK volstaat daarvoor dat op of bij het product is aangeduid dat daarop octrooibescherming van toepassing is. Diegene kan dan niet het argument voeren dat hij of zij zich er niet van bewust was dat het octrooi werd geschonden.

Vermijd een onjuiste of misleidende aanduiding!

Let er wel op dat de aanduiding die u wilt gebruiken niet misleidend is. De vermelding dat octrooibescherming van toepassing is terwijl dat in werkelijkheid in het betreffende land niet het geval is, kan als onrechtmatig worden gezien. Vooral in Duitsland wordt hier kritisch naar gekeken en leidt een onjuiste, dubbelzinnige of onvolledige aanduiding al snel tot aansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding. Dat geldt in het bijzonder voor de algemene aanduiding “patent pending” die in Duitsland beter niet kan worden gevoerd. Daarom is het van belang het toepasselijke octrooi of de octrooiaanvrage correct en zo volledig mogelijk te vermelden en geen twijfel te zaaien. Bovendien is het van belang om de aanduiding direct te verwijderen zodra het onderliggende octrooi vervalt of de octrooiaanvrage niet wordt doorgezet dan wel wordt afgewezen.

Verschillende manieren om een product te labelen

De toepasselijke octrooibescherming kan in de eerste plaats rechtstreeks op het product worden aangeduid. Tevens is het mogelijk om de vermelding op de verpakking van het product weer te geven. In plaats daarvan kan ook naar een website worden verwezen waarop de betreffende octrooi-details zijn te vinden. Dit laatste wordt “virtual marking” genoemd en heeft als voordeel dat het product of de verpakking niet steeds behoeft te worden aangepast zodra een octrooi wordt verleend of vervalt. De betreffende website moet dan wel kosteloos en openbaar toegankelijk zijn.

Voorbeelden van gangbare aanduidingen zijn:
 • Nederland:
  • Octrooi aangevraagd nr. NL [nummer]
  • Octrooinummer NL [nummer]
  • Europees octrooi EP [nummer]
 • V.S.
  • Patent Pending US Ser.No. [nummer]
  • Patented US [nummer]
 • Virtual
  • Patented, see www.website.com for patent details
  • Patent pending, see www.website.com for patent details

Kortom

Zondermeer zal van marking op of bij het product een preventieve werking uitgaan en bovendien volstaat dit in met name een aantal Angelsaksische landen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen indien het octrooi desalniettemin wordt geschonden. Voor de overige handhaafbaarheid van uw octrooi is het echter niet nodig om een markering aan te brengen, maar bij een onjuiste of misleidende markering bent u onder omstandigheden aansprakelijk voor de daardoor bij een derde ontstane schade. Indien u wilt vermelden dat uw product onder bescherming is gesteld of dat u daarvoor octrooi heeft aangevraagd, doe het dan in ieder land correct en vermijd misleiding.

Wilt u weten wat u in uw concrete situatie het beste kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag daarin advies.